Serumda total bilirubin yükselişi hepatoselüler hasar (infeksiyöz hepatit, alkolik ve toksik karaciğer hastalıkları, neoplastik hastalıklar), intra ve ekstrahepatik safra yolu tıkanmaları, intravasküler ve ekstravasküler hemoliz, fizyolojik yenidoğan sarılığı, Crigler-Najjar sendromu, Gilbert hastalığı, Dubin-Johnson sendromu ve fruktoz intoleransmda görülür.
.

Kolestazda ve kronik karaciğer hastalığının ileri dönemlerinde direkt bilirubinde orantısız artışlar görülebilir. Hemoliz ve Gilbert hastalığında indirekt (konjuge olmayan) bilirubin yüksekliği ağır basar.

Serum total bilirubininde azalış klinik önem taşımaz. Demir eksikliği anemisinde serum total bilirubini düşebilir.

Kolestaza yol açan ilaçlar aşağıda verilmektedir:
aminosalisilik asit
androjenler
azatiopirirı
benzodiazepinler
karbamazepin
karbarson
klorpropamid
propoksifen
östrojenler
penisilin
nikotinik asit
imipramin
meprobamat
metimazol
oral kontraseptifler
projestinler
eritromism
fenotiyazinler
sülfonamidler
sülfonlar

Hepatoselüler hasara yol açan ilaçlar aşağıda verilmektedir:
asetammofen
allopurinol
ammosalisilik asit
amitriptilin
androjenler
asparajinaz
aspirin
azatiopirin
karbamazepm
 klorambusil
kloramfenikol
klorpropamid
dantrolen
disülfiram
östrojenler
etanol
etiyonamid
halotan
ibuprofen
mdometazin
demir tuzları
zoniazid
MAO inhibitörleri
merkaptopurine
metotreksat
metoksfluran
metildopa
mitramism
nikotinik asit
nitrofurantoin
oral kontraseptifler
papaverin
parametadion
penisilin
fenobarbital
fenazopiridin
fenilbutazon
fenitoin
probenesit
prokainamid
propiltiourasil
pirazinamid
kinidin
sülfonamidler
tetrasiklinler
trimetadion
valproik asit   


NOT: Tüm klinik laboratuar testlerinin klinik anlamlarım belirtmek mümkün olmadığından, yalnızca en çok istenen rutin biyokimyasal ve hematolojik testler ele alınmış, başlıca artış ve azalış nedenleri konulmuştur. Genel olarak, herhangi bir testin referans değerleri (normal sınırları) kullanılan teknik, cihaz ve yönteme bağlı olarak değiştiğinden, sayısal değerler vermekten kaçınılmıştır.
Anahtar Kelimeler Total bilirubin Nedir? ~ Total bilirubin yüksekliği~ Total bilirubin düşüklüğü

Blog Arşivi